Recent gemigreerde Roemeense migranten doen het goed in Nederland

Het veldwerk is uitgevoerd door Motivaction en is gehouden onder ingeschreven Roemenen. Het veldwerkverslag en nadere uitleg over het onderzoek is te lezen in het rapport.

 

  • Van de recente migranten uit Roemenië die zich hebben ingeschreven in Nederland is zo’n 20% student in het hoger onderwijs. Van degenen die hier niet komen om te studeren, is 55% hoogopgeleid (hbo/wo niveau).
  • 80% van de Roemeense migranten is jonger dan 35 jaar, zij komen vaak alleen. Slechts 12% heeft kinderen bij zich in huis wonen.
  • Recente Roemeense migranten die zich hebben ingeschreven, hebben gemiddeld genomen een hoge beroepsstatus; zij werken vaak in de ICT sector.
  • Een derde van de migranten uit Roemenië verwacht in Nederland te blijven wonen.

 

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Roemeense migranten. De leefsituatie in Nederland kort na migratie. In het rapport, geschreven door dr. Mérove Gijsberts van het SCP en dr. Marcel Lubbers van de Radboud Universiteit, wordt een beeld gegeven van de positie van Roemenen die minder dan anderhalf jaar staan ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister. Het gaat dus niet over alle Roemenen in Nederland.
Op 1 januari 2015 stonden er 21.000 Roemenen in Nederland in het bevolkingsregister ingeschreven. Het gaat dus om een relatief kleine groep. Dit onderzoek richtte zich uitsluitend op de ingeschreven Roemenen die er net zijn. In de laatste maanden van 2014 zijn circa 350 Roemenen – in de eigen taal - geïnterviewd. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van SZW/directie Samenleving en Integratie.


Er komen veel hoogopgeleide Roemenen naar Nederland

De Roemenen die recent naar Nederland zijn gemigreerd, zijn zeer hoog opgeleid:

55% van degenen die hier niet studeren, is opgeleid op hbo/wo niveau en daarnaast heeft 26% een middelbaar opleidingsniveau. 20% is laag opgeleid. Een op de vijf recente migranten uit Roemenië studeert full time in het Nederlands hoger onderwijs. Daarnaast is ongeveer een even groot aandeel gezinsmigrant. Maar ‘werk’ is de verreweg belangrijkste reden om naar Nederland te komen: dit geldt namelijk voor ruim de helft van de recent gemigreerde groep. De meeste migranten zijn jong en een derde komt uit de hoofdstad Boekarest. Slechts een klein deel van de recente migranten uit Roemenië heeft kinderen in Nederland in het huishouden wonen (12%). Daarnaast geeft 9% van de Roemeense migranten aan dat de kinderen in het land van herkomst wonen. Bijna de helft van de Roemeense migranten deelt de woning met niet-familieleden.

 

Roemenen redden zich goed in het Engels

Slechts weinig Roemenen kunnen zich redden in de Nederlandse taal. De grote groep studiemigranten en de hoger opgeleide Roemenen beheersen de Nederlandse taal niet noemenswaardig beter dan lager opgeleide Roemeense migranten. Vrijwel alle Roemeense migranten geven te kennen dat ze een (zeer) goede beheersing van het Engels hebben, wat wellicht de prikkel wegneemt om te investeren in het Nederlands.


Merendeel van ingeschreven Roemenen heeft goede positie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Een belangrijk deel van de ingeschreven Roemeense migranten is werkzaam in de ICT sector. Er is ook een groep die werkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar deze groep is procentueel veel kleiner dan bij Polen en Bulgaren, waarvan uit eerder onderzoek bleek dat de meerderheid werkt in de productie, land- en tuinbouw, bouw of schoonmaak. Ook valt op dat slechts een laag aandeel Roemenen in Nederland werkloos is (8%). Roemeense mannen hebben vaker dan de vrouwen een betaalde baan in Nederland (78% tegen 63%). Van de Roemenen werkt een meerderheid fulltime – vaak meer dan 40 uren per week. Veelal werken zij in tijdelijke banen (72%) en bijna een derde van de recente Roemeense migranten werkt regelmatig in de avonden of weekenden.

 

Weinig verschil voor en na 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de vereiste van een tewerkstellingsvergunning (twv) vervallen. Na deze datum is het aantal Roemenen dat zich in Nederland inschreef gestegen. Voor Bulgaren is deze toename niet zichtbaar. Er komen jaarlijks vijf keer zo veel Poolse immigranten naar Nederland dan Roemeense of Bulgaarse.
De verschillen zijn gering tussen Roemeense migranten die voor en na 1 januari 2014 zijn gemigreerd. Een van de meer kenmerkende verschillen is dat de migranten die kwamen voor 1 januari 2014 vaker als zelfstandige werkten (11%). Dat is voor de hand liggend, aangezien zij door als zelfstandige aan de slag te gaan voor 1 januari 2014 onder de noodzaak van een twv konden uitkomen.


Regelmatige contacten met Nederlanders

Roemeense migranten blijken regelmatig contact te hebben met autochtone Nederlanders. De meerderheid van de Roemenen (57%) geeft aan dagelijks contact te hebben met autochtone Nederlanders, een groot deel waarschijnlijk via het werk. Maar er is ook een groep (circa een op de vijf) die geen contact heeft met Nederlanders. Een even grote groep geeft aan nooit of nauwelijks contact te hebben met andere Roemenen in Nederland.


Meerderheid is tevreden in Nederland

De grote meerderheid van de Roemenen die in de afgelopen periode naar Nederland zijn gemigreerd, is tevreden met het leven hier. Zij zijn vooral tevreden met hun inkomen in Nederland en vinden hun leefsituatie hier beduidend beter dan toen zij nog in Roemenië woonden. De helft van de Roemeense migranten zegt zich in Nederland thuis te voelen, een wat kleiner aandeel soms wel en soms niet. Een kleine minderheid van 16% voelt zich niet thuis. Een op de vijf Roemeense migranten geeft aan dat de eigen groep vaak wordt gediscrimineerd in Nederland en nog eens 44% denkt dat dit soms gebeurt. Het aandeel dat zelf discriminatie heeft ervaren in de korte tijd dat ze in Nederland zijn, ligt op 8%.


Minderheid van de Roemenen ziet toekomst in Nederland

Van de hele groep Roemenen die zich heeft ingeschreven denkt een derde in Nederland te blijven wonen. Ondanks hun verhoudingsgewijs grote tevredenheid met het leven in Nederland, lijken betrekkelijk weinig Roemenen zich te settelen. Een indicatie hiervoor is bijvoorbeeld het lage aandeel Roemenen in Nederland met een gezin. Het aandeel met kinderen lag veel hoger onder de recente migranten uit Polen en Bulgarije. Ook emigratie uit Nederland komt onder Roemenen relatief veel voor: 50% van onze steekproef bleek al weer uit Nederland vertrokken te zijn.


Meer verschillen dan overeenkomsten tussen Roemenen en Bulgaren

Dat Roemenen en Bulgaren zo vaak in een adem worden genoemd, lijkt niet terecht voor wat betreft het sociaaleconomische profiel van de ingeschrevenen onder hen. De Bulgaarse groep verkeert in sociaaleconomisch opzicht in een kwetsbare positie, zoals uit eerder onderzoek naar voren is gekomen. Ze zijn vaak laagopgeleid, en hebben veelal geen betaalde baan. Als ze werk hebben, werken ze meestal aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Roemeense groep die zich heeft ingeschreven in Nederland en hier is onderzocht staat er juist goed voor. Deze Roemeense migranten laten een heel ander beeld zien dan het stereotype beeld dat bestaat rondom Roemenen in Nederland.

 

Download het volledige rapport "Roemeense migranten". 

 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 18.11.2015

Facebook Twitter LinkedIn