Responsverantwoording: grootschalig gezinsonderzoek AD

Motivaction heeft in opdracht van het AD een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder gezinnen in Nederland. Belangrijke onderwerpen zijn de tevredenheid met het gezin, de opvoeding, de huiselijke ochtend- en avondrituelen, de huishoudfinanciën en de omgang van ouders met het thema liefde en seks. Speciaal aan dit onderzoek is dat niet alleen de ouders zijn bevraagd over hun visie op deze thema’s, maar ook kinderen.

De komende zaterdagen zal er een reeks artikelen in het AD verschijnen waarin zij aandacht besteden aan de verschillende thema’s uit het onderzoek. Het eerste artikel verschijnt zaterdag 4 april 2015.


Responsverantwoording AD-gezinsonderzoek

 

Steekproef ouders
Voor het onderzoek is een steekproef getrokken representatief voor de populatie ouders tussen de 30 en 60 jaar. 11.904 ouders hebben de selectievragenlijst ingevuld. Deze data zijn propensity gewogen en representatief voor leeftijd, opleiding, geslacht, regio, sociaal-culturele oriëntatie (Mentality-milieu) en de interactie hiertussen. 3.335 ouders met minimaal één thuiswonend kind tussen de 7 en 18 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld (n=3.335). Verdeeld over de verschillende gezinstypen is dit: traditioneel gezin, n=2.508; samengesteld gezin, n=289 en eenoudergezin, n=539. Per thema is de respons: rituelen (n=872), liefde en seks (n=814), opvoeding (n=815) en financiën (n=827).

Het veldwerk van het onderzoek vond plaats in de periode van 18 tot 24 februari 2015. Voor de dataverzameling is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction waar momenteel ruim 90.000 Nederlanders lid van zijn.
 

Steekproef kinderen
Voor het onderzoek onder kinderen hebben 318 kinderen uit het StemPunt-panel van Motivaciton de vragenlijst ingevuld. Deze data zijn representatief (gewogen) op basis van leeftijd en geslacht. Hiernaast zijn er 201 kinderen via de ouders geworven. In totaal hebben 519 thuiswonende kinderen van 12 t/m/ 18 jaar de vragenlijst ingevuld.

 

Nadere toelichting propensitytechnieken

Met de propensitytechnieken kunnen scheefheden in online panels ten opzichte van de bevolking beter worden gecorrigeerd dan bij traditionele RIM-weging. De propensitytechnieken zorgen voor een representatieve afspiegeling van de resultaten voor een groter aantal achtergrondkenmerken, in dit onderzoek leeftijd, geslacht, opleiding, regio (Nielsen-indeling), sociaal-culturele oriëntaties (Mentality-milieu) en interacties tussen deze variabelen. Het daarbij gehanteerde ijkbestand betreft de Mentality-metingen van 2011 en 2012, een representatief schriftelijk onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder ruim 1.200 Nederlanders tussen 15 en 80 jaar. Dit ijkbestand is wat betreft de sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.
 

Facebook Twitter LinkedIn