Verkenning huwelijksdwang


Migrantengemeenschappen over huwelijksdwang

Een verkenning naar huwelijksdwang binnen Turkse, Marokkaanse, Somalische en Afghaanse gemeenschappen. Het vraagstuk huwelijksdwang is een belangrijk onderdeel van het integratie- en diversiteitsbeleid waar FORUM - Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, voortdurend aandacht voor heeft. Voor dit onderzoek, dat in opdracht van FORUM is uitgevoerd door Motivaction, zijn bijeenkomsten georganiseerd met personen uit Turkse, Marokkaanse, Somalische en Afghaanse gemeenschappen. Huwelijksdwang binnen deze groepen traditiegetrouw namelijk relatief vaak voor. Omdat er sprake is van kwalitatief onderzoek onder een beperkte groep mensen, gelden de uitkomsten als indicatief.

FORUM heeft onder meer een functie vervuld in het bespreekbaar maken van huwelijksdwang (MKP Aan de Goede Kant van de Eer), en gemeenten en zelforganisaties ondersteund bij het oppakken van dit thema. In aanvulling hierop wilde FORUM door een verkennend onderzoek meer inzicht krijgen in de aard van huwelijksdwang, de oorzaken ervan en de verscheidenheid waarin deze dwang tot uiting komt binnen de diverse gemeenschappen in Nederland. Hierbij is expliciet niet gekozen voor een kwantitatieve benadering (wat is de omvang van het fenomeen?), maar voor een kwalitatieve: wat is  huwelijksdwang, en welke processen liggen eraan ten grondslag? FORUM vindt het bovendien belangrijk om ook de mensen om wie het gaat aan het woord te laten.

Onder huwelijksdwang wordt verstaan: gedwongen huwelijken, huwelijkse achterlating en huwelijkse gevangenschap. Sinds 1 juli 2013 is een wet van kracht die méér mogelijkheden biedt voor strafrechtelijke vervolging van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking. Een strafrechtelijke benadering heeft naar verwachting slechts beperkt effect. Daarom wordt ook ingezet op preventie: voorkomen is immers beter dan genezen. Deze benadering is terug te vinden in de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (programma Integratie en Samenleving) ontwikkelde meerjarenaanpak voor de periode 2012-2014.

Download het rapport 'Verkenning Migrantengemeenschappen over huwelijksdrang'.
 
Bron: Forum 22.05.2014

Facebook Twitter LinkedIn