Blauwe maandag voor groene energie?

Met de klimaattop in Parijs hebben de overheden gesproken. In de pers zijn de resultaten van de COP 2015 in het algemeen positief ontvangen, maar hoe moet het nu verder? Dit heeft onderzoeksbureau Motivaction aan ruim duizend Nederlanders voorgelegd.

 

Meteen na de Klimaattop in Parijs (30 november t/m 12 december 2015) heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor de maatregelen die in Parijs zijn genomen. Daarbij is ook gekeken naar de verschillende instanties die een rol spelen bij de implementatie van de nieuwe energieafspraken. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er veel draagvlak is voor verduurzaming van de energievoorziening van Nederland en de top het gevoel van urgentie versterkt. Tachtig procent van de bevolking geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is van mening dat overheden een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Men vindt het zonder meer zinvol dat er onder VN-vlag overleg plaatsvindt over verduurzaming en staat in die zin ook achter de COP15 in Parijs.


Helaas is het ook zo dat de Nederlandse burger er minder vertrouwen in heeft dat de overheden het akkoord ook zullen uitvoeren. Slechts een op de tien heeft het vertrouwen dat de overheden de gemaakte afspraken zullen naleven. De rest moet het nog zien. Slechts een kwart van de Nederlanders denkt dat de doelstellingen gehaald gaan worden. De rest is sceptisch of twijfelt. Een van de oorzaken van deze twijfel is de haalbaarheid van een 100% hernieuwbare energievoorziening. Een derde van Nederland denkt dat we nooit genoeg duurzame energie op kunnen wekken om iedereen over de hele wereld van energie te voorzien. Nog eens bijna een derde kan zich hier geen voorstelling van maken en weet het simpelweg niet. Het bieden van duidelijkheid aan burgers door de partijen die betrokken zijn bij het bereiken van de energieafspraken is van groot belang om zo veel mogelijk welwillende burgers ook daadwerkelijk mee te laten doen.


In Parijs zijn de doelen gesteld, maar om de doelstellingen te behalen zijn organisaties nodig die burgers helpen bij het verminderen van het energiegebruik door duurzaam beleid, duurzame producten en duurzaam gedrag. Er is op dit moment echter meer vertrouwen in de kracht van burgers zelf, dan in de kracht van de overheid, het bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties. Mensen hebben het gevoel dat het zin heeft om je als burger in te zetten voor verduurzaming en een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet dit dan ook als de normaalste zaak van de wereld. Er is dus reden voor optimisme. Maar als organisaties geen gebruik maken van de welwillendheid in de samenleving dan wordt het behalen van de in Parijs gemaakte afspraken een zware opgave.

Facebook Twitter LinkedIn