Ondernemerskracht in krimpregio’s

In het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling begeleidt Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK sinds 2008 experimenten in krimp- en anticipeergebieden. In de experimenten gaat Platform31 lokaal op zoek naar vernieuwingen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de overheid:

 

  1. 1. Wonen en leefomgeving: herstructureren van de woningvoorraad, het
  2. aanpassen van de ruimtelijke ordening aan bevolkingsdaling en de gewijzigde
  3. bevolkingssamenstelling
  4. 2. Voorzieningen en zorg: aanpassen van publieke voorzieningen aan bevolkingsdaling
  5. en de gewijzigde bevolkingssamenstelling
  6. 3. Economische vitaliteit

 

De experimenten zijn enerzijds bedoeld om praktijkervaring op te doen met het borgen van leefbaarheid in gebieden met bevolkingsdaling. Anderzijds beogen ze methoden of arrangementen op te leveren die herhaalbaar en opschaalbaar zijn.

Persona’s voor regio Hoeksche Waard

Motivaction heeft gezamenlijk met BVR voor één van deze experimenten in de regio Hoeksche Waard persona’s ontwikkeld, om de daar ontplooide bottom-up initiatieven in het kader van de gebiedsontwikkeling (‘Hoeksche Waardenmakerij’) optimaal af te stemmen op de relevante doelgroepen.

 

De Hoeksche Waard is een van de Zuid-Hollandse eilanden onder de rook van Rotterdam. Er is (nog) geen sprake van bevolkingskrimp. Wel kent het gebied ingrijpende economische en sociale veranderingen. Verschillende pogingen om hier met een traditionele planningsmethodiek op in te spelen hebben weinig effect gehad. Dat deed het regionaal samenwerkingsorgaan in 2013 besluiten tot een netwerkaanpak. Na enkele Dialoogtafels met publieke en private partijen, werd het proefproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta’ gestart voor specifiek de zuidrand van het gebied. Doel was het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor ruimtelijke transformatie door provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijs en burgers samen. Het ministerie van I&M ondersteunde dit traject.

 

Download voor meer informatie over de aanpak het rapport (p.88-92).
 

Facebook Twitter LinkedIn