Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Hinderbelevingsonderzoek Schiphol

"De beste vorm van zorg is participatie."    
Hans Kamps, voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Hinderbelevingsonderzoek onder omwonenden van Schiphol (ministerie van Infrastructuur en Milieu)


Nederland heeft Schiphol nodig voor economische ontwikkeling. Tegelijkertijd is er een langdurig debat gaande over hoe de geluidshinder voor omwonenden kan worden verminderd. Belanghebbende partijen rond Schiphol hebben samen hinderbeperkende maatregelen ontwikkeld, zoals ’s nachts langer gebruikmaken van stillere aanvliegroutes.


Uitdaging

Hoe meten we het effect van deze hinderbeperkende maatregelen op de geluidservaring van omwonenden?


Aanpak

  • Motivaction heeft in korte tijd een GeluidsErvarings-panel opgezet waarin zo’n 13.000 omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het panel heeft een respons per meting van boven de 80%.
  • Gedurende een periode van vier jaar (2007-2011) heeft Motivaction een 0-meting en meerdere vervolgmetingen op verschillende momenten in de tijd uitgevoerd om ervaringen met geluid in de woon- en leefomgeving in kaart te brengen.
  • De opzet betrof een ‘within subjects’-design waarbij dezelfde respondenten werden gevolgd gedurende verschillende metingen (longitudinaal).
  • De ervaren geluidshinder tijdens de metingen is vergeleken met - op basis van gemeten waarden - berekende gegevens over de geluidsbelasting van de NLR.

Resultaat

Voor het eerst gebruikt de minister de resultaten van een bewonersonderzoek voor de besluitvorming over specifieke hinderbeperkende maatregelen. Ook maakt de commissie Alders gebruik van het verworven inzicht in hinderbeleving bij de verdere planontwikkeling.


Zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl.
 

 

Facebook Twitter LinkedIn