Wijk In Beeld: van data naar daden

"Wat goed is voor het individu en wat goed is voor de samenleving wordt te vaak als tegengesteld gezien."
Lid hoofddirectie ANWB

Voor het opstellen van een structuurvisie is inzicht in de leefbaarheid van wijken en buurten een eerste vereiste. De beschikbare en te ontwikkelen infrastructuur is immers dienstbaar aan wijken, buurten en hun bewoners. Ook bij de invoering van de WMO en de ’kanteling‘ is dit inzicht van groot belang om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Interventies moeten leiden tot het gewenste effect en resultaat. Eén ding is zeker: Om resultaten te kunnen meten moet de uitgangssituatie bekend zijn.


Wijk In Beeld: een solide vertrekpunt voor een toekomstvisie

Motivaction, EDM en Stichting MAAT hebben een intersectoraal instrument ontwikkeld: Wijk In Beeld (WIB). Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn hiermee in staat om op compacte en snelle wijze (dreigende) problemen te identificeren in hun wijk of buurt. Door zowel te kijken naar wonen, werken, leren, sociale relaties, recreëren, gezondheid en leefstijl ontstaat een gericht antwoord op vragen als: Hoe is het gesteld met de leefbaarheid? En hoe staat het met de gezondheid van de bewoners? Welke leefstijlen hebben de bewoners? Zijn deze bewoners bereidt tot het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg? WIB laat zien welk type interventie aansluit bij de situatie en de oriëntatie van de bewoners van de buurt. WIB combineert  bewonersinformatie met leefstijlen en advies over hoe krachten in een wijk zijn te mobiliseren. Dit alles met als doel de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Daarnaast kan het WIB voor woningcorporaties inzicht bieden in de behoeften van (potentiële) huurders. Vanuit deze basis zijn aanvullende analyses mogelijk.


Een compacte aanpak

Hoe gaat het in zijn werk? De opdrachtgever geeft aan welke wijken geanalyseerd moeten worden. Van deze wijken brengen wij de relevante informatie bijeen in een online dashboard. Dit is een overzichtelijke presentatievorm die het mogelijk maakt uitspraken te doen over de leefomstandigheden en het welzijn van de bewonersgroep. Het dashboard staat in een afgeschermde internetomgeving en is alleen toegankelijk voor de opdrachtgever.

In de basisfunctionaliteit omvat het dashboard actuele informatie over zeven levensgebieden: wonen, werken, leren, sociale relaties, recreëren, gezondheid en waardenoriëntatie. We stellen vast welke twee tot drie leefstijlen dominant aanwezig zijn in de betreffende wijk of buurt. Op basis hiervan kunnen we dan uitspraken doen die het overgrote deel van de bewoners betreft.

De informatie over de leefstijlen confronteren wij met de actuele lokale situatie. Aan de hand hiervan formuleren we onze bevindingen, ook op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Deze bevindingen worden door middel van gesprekken met bewoners en werkers uit de betreffende wijk gespiegeld aan de bij hun bekende situatie. In hoeverre herkennen bewoners en werkers geïdentificeerde (dreigende) problemen? En hoe kijken zij aan tegen mogelijke initiatieven? Het eindresultaat omvat een advies over kansrijke interventies die aansluiten bij de leefstijl van de wijkbewoners en bij het lokale beleid.

 

WIB in het kort

Wijk in Beeld is uniek omdat het een intersectorale benadering betreft waarbij data met leefstijlinformatie worden gecombineerd en er een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete interventies. Het instrument is in elke gemeente inzetbaar en de informatie is op wijk- en buurtniveau beschikbaar.


Wie zijn wij?

Onderzoeks- en adviesbureau Motivaction is gespecialiseerd in het identificeren van trends en ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. Het in WIB toegepaste Mentality-model heeft zich bewezen als een effectief middel om het gedrag van burgers te verklaren.

EDM vergroot het rendement op jouw klantdata door intelligente en pragmatische oplossingen op het gebied van datakwaliteit, klantinzicht en doelgroepbereik. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie, consumenteninformatie en analyses wordt jouw data ontsloten, geanalyseerd en toegepast. Bijvoorbeeld door het valideren van jouw klantgegevens, het bouwen van dashboards voor een 360º klantbeeld en het gesegmenteerd bereiken van de juiste online en offline doelgroep.

Stichting MAAT zet projecten en programma’s op met als doel de dienstverlening binnen de sectoren wonen, welzijn en zorg in de regio Nijmegen te verbeteren. Producten die in dit kader ontwikkeld worden, kunnen ook als uitgangspunt dienen voor andere regio’s.

Wil je meer informatie of een verkennend gesprek? Neem dan contact op met Marcel Voorn.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn