Burgerschapsstijlen: inzicht in drijfveren van burgers

"Door samen met burgers het beleid te ontwikkelen, wordt er constructief draagvlak gevormd door middel van participatie."
Joris van Jobbelen, Manager advies, RAI vereniging

Inzicht in burgers in een veranderende samenleving

De Nederlandse samenleving is sterk geïndividualiseerd en er is een grote verscheidenheid aan leefstijlen ontstaan. Burgers zijn bovendien mondiger en kritischer geworden. Hoe kun je als beleidsmaker, voorlichter of bestuurder voeling blijven houden met wat burgers beweegt? Motivaction heeft in samenwerking met de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie en de WRR een methode ontwikkeld om de belevingswereld van burgers te ontsluiten: burgerschapsstijlen.


Wat zijn burgerschapsstijlen?

Het segmentatiemodel Burgerschapsstijlen geeft inzicht in de drijfveren van burgers en hun relatie tot de samenleving, de overheid en de politiek. De burgerschapsstijlen zijn gebaseerd op het sinds 1997 uitgevoerde Mentality-onderzoek van Motivaction onder Nederlanders van 15 tot 80 jaar. We onderscheiden vier stijlen –  verantwoordelijken, plichtsgetrouwen, pragmatici en structuurzoekers. Zij komen in verschillende provincies en gemeenten in verschillende mate voor.


Hoe werkt het in de praktijk?

Op basis van bestaande databases en inzichten of via nieuw onderzoek kan Motivaction van elke groep burgers de burgerschapsstijl vaststellen. Daaraan kunnen desgewenst vragen over specifieke onderwerpen, zoals voorzieningengebruik, sociale cohesie en duurzaamheid worden toegevoegd. Het instrument zetten we in voor visieontwikkeling, kerntakendiscussies, structuurschetsen, activatie- en burgerparticipatietrajecten. De burgerschapsstijlen geven je inzicht in:

 

  • wat burgers bezighoudt en motiveert
  • welke behoeften zij hebben
  • hoe zij betrokken kunnen worden bij het publieke domein
  • hoe zij het meest effectief kunnen worden aangesproken

Wat levert het op?

Burgerschapsstijlen geven niet alleen inzicht in de opinies die burgers hebben en de activiteiten die zij ontplooien, maar vooral in wat daarachter zit. Vanuit welke waarden worden burgers gedreven en welke betekenissen kennen zij toe aan de wereld om hen heen? Door hier in beleidsvorming en communicatie rekening mee te houden, is de burger beter te informeren en te betrekken bij beleid. Hiermee kan het draagvlak voor beleid en het vertrouwen in de overheid worden verstevigd.

Bestuursstijlen.jpg

 

Download het rapport 'Vertrouwen in Burgers'.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn