Veelgestelde vragen

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek is onderzoek op basis van cijfers. Kwantitatief onderzoek wordt uitgevoerd door middel van vragenlijsten en geeft antwoord op vragen als: hoeveel procent van mijn doelgroep kent ons merk? Hoe tevreden is onze achterban met de door ons geleverde producten en diensten?

Kwantitatief onderzoek wordt gebruikt om ‘harde’ uitspraken te doen, die je kunt doorvertalen naar de hele populatie, ofwel alle mensen uit de ondervraagde doelgroep. Je kunt daarmee met een bepaalde zekerheid vaststellen welk percentage van de doelgroep er een bepaalde mening op nahoudt. Daarnaast biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om overeenkomsten en verschillen tussen subgroepen binnen de totale doelgroep te analyseren.

 

Kenmerken kwantitatief onderzoek

Kenmerken van kwantitatief onderzoek zijn:

 • Vaak beschrijvend en toetsend
 • Biedt cijfermatige inzichten
 • Uitspraken kunnen worden doorvertaald naar de gehele populatie
 • Resultaten worden vaak weergegeven in cijfers
 • Vragenlijst

Lees hier meer over kwantitatief onderzoek.

 

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek geeft antwoord op “hoe-en-waarom-vragen” en is primair gericht op het ontdekken van en geven van inzicht in motivaties, behoeften, percepties en emoties, die gedragingen en ideeën van mensen beïnvloeden. Kwalitatief onderzoek kan zowel online als face-to-face plaatsvinden; vaak door middel van observeren, individuele diepte-interviews of focusgroepen.

Kwalitatief onderzoek wordt ingezet om te achterhalen waarom iemand een bepaalde mening heeft, waarom iemand bepaalde producten gebruikt of waarom iemand zich op een specifieke manier gedraagt.

 

Kenmerken kwalitatief onderzoek

Kenmerken van kwalitatief onderzoek zijn:

 • Exploratief van aard
 • Diepgaander inzicht in motivaties en redenen
 • Relatief kleine steekproeven
 • Interviews, observaties, focusgroepen

Meer weten over kwalitatief onderzoek? Klik dan hier.

 

Hoe kan ik meedoen aan onderzoek?

Je kunt bij Motivaction meedoen aan onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je kunt meedoen aan onderzoeken door je aan te melden voor de panels van Motivaction.

StemPunt is het kwantitatieve panel van Motivaction waarbij je online vragenlijsten invult. Hiermee verdien je punten die je kunt inwisselen voor cadeaubonnen en donaties aan goede doelen.

M-Select is het kwalitatieve panel van Motivaction waarbij je meedoet aan onderzoek op locatie tegen een vergoeding. Denk hierbij aan interviews of focusgroepdiscussies.

Nadat je je hebt ingeschreven en alle gegevens hebt ingevuld, word je uitgenodigd om mee te doen aan onderzoeken.

Wil je je inschrijven bij StemPunt? Klik dan hier.

Klik hier om je in te schrijven bij M-Select.

 

Wat is een panel?

Een panel is een platform dat bestaat uit een groep mensen die hun mening geeft over bepaalde zaken. Een onderzoekspanel omvat mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld om deel te nemen aan onderzoek. Deze mensen worden regelmatig uitgenodigd op basis van hun gegevens.

Meer weten over een eigen klantenpanel? Lees hier wat Motivaction voor jou kan betekenen.


Wat is een community?

Een community is een online omgeving waarin een groep mensen samenkomt om te brainstormen, producten te testen of om de discussie met elkaar aan te gaan. Een research community vindt plaats in een afgesloten online omgeving en onder begeleiding van een moderator.

Een research community verschilt grofweg op twee manieren van traditioneel onderzoek:

 • Interactie staat centraal, tussen de deelnemers en eventueel ook met de klant. Het is een two-way-conversation. De deelnemers worden hierdoor mede-eigenaar van de onderzoeksvraag.
 • De feedback van consumenten kan in alle ontwikkelingsfasen meegenomen worden: van behoefte tot idee en van concept tot lancering. Onderzoek heeft zo een effectieve rol in het hele ontwikkelingsproces van nieuwe producten en campagnes.

Ben je benieuwd naar meer informatie over communities? Bekijk de community-pagina.

 

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie. 

Key questions binnen eigenaarschap zijn:

 • Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid?
 • Wordt er goed samengewerkt?
 • Zijn werknemers oplossingsgericht?
 • Worden medewerkers gestimuleerd in hun werk?

Klik hier voor meer informatie over eigenaarschap en de EigenaarschapScan.

 

Wat is customer journey mapping?

Customer journey mapping is een wijdverspreid fenomeen. Maar wat kun je er als bedrijf nu echt mee en wanneer is het een goed idee om deze tool in te zetten? Het antwoord hierop is niet eenduidig: iedere klantreis is anders en hangt in grote mate af van de onderzoeksvraag die je hebt. De inzichten in de unieke klantreis van jouw organisatie in kaart te brengen zorgt ervoor dat jouw organisatie op de juiste manier aanwezig is op de momenten waarop de beslissingen van klanten het meest te beïnvloeden zijn. 

Meer weten over customer journey mapping? Bekijk onze 6 gouden regels.

 

Wat is neuromarketing?

Neuro-onderzoek geeft inzicht in hoe hersenen reageren op communicatie. Een fascinerend terrein dat nieuwe mogelijkheden biedt om naar de diepere beweegredenen van consumenten te kijken. Maar liefst 95% van menselijk gedrag is gebaseerd op onderbewuste processen. 

Lees hier hoe neuromarketing werkt en download de brochure.

 

Wat is big data?

Big data is een erg breed begrip. Het beste kun je het beschrijven met de 3 v’s: volume, variety en velocity.

 • Volume: dataopslag is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid en er heeft op dat gebied een verschuiving plaatsgevonden van analoog naar digitaal. We hebben hierdoor de beschikking over ontzettend veel data.
 • Variety: de data is vaak ongestructureerd. Je moet er de crux uithalen zodat je juist die datagegevens pakt die bijdragen aan het targeten van jouw doelgroep.
 • Velocity: de snelheid waarmee de data verwerkt en begrepen worden.

Leer jouw doelgroep écht kennen en creëer concurrentievoordeel door jouw big data te voorzien van zachte waarden zoals drijfveren, motieven en sociale interesses. Meer informatie.

 

Wat is co-creatie en wat kun je ermee?

Co-Creatie biedt nieuwe mogelijkheden om de gedragsintenties van consumenten positief te beïnvloeden en de consument te betrekken bij productontwikkeling. Tijdens de Co-Creatiesessie worden de vraagstukken en opdrachten besproken die deelnemers vóór de sessie al hebben uitgevoerd. Door de onderlinge interactie ontstaan vaak baanbrekende ideeën. 

Bekijk hier de stappen om een co-creatiesessie optimaal te laten verlopen.

 

Wat zijn persona’s?

Persona’s zijn op maat gemaakte klant- of gebruikersprofielen om de kennis over doelgroepen ‘tot leven’ te brengen binnen de organisatie. Zij geven een naam en gezicht aan de verschillende klantgroepen vanuit motieven, verlangens en doelen in het leven. Het is een zeer krachtig middel om organisaties klantgerichter te maken. Persona’s zijn als eerste toegepast in de ICT, waar de behoefte ontstond om een gezicht te geven aan de vele bezoekers van websites en daarmee de gebruiksvriendelijkheid van websites te vergroten.

Meer weten over persona’s? Lees onze blog ‘De 5 meest gestelde vragen over persona’s’.

 

Wie zijn de millennials?

In Nederland zijn er op dit moment ruim 4 miljoen millennials; mensen geboren tussen 1980 en 2000. Millennials worden ook wel generatie Y genoemd. Als groep hebben zij wezenlijk andere waarden dan voorgaande generaties, wat hen uniek maakt.

Meer weten over millennials? Download onze whitepaper ‘The disruptive mindset of millennials around the globe’.

 

Wat is de definitie van Nieuwe Nederlanders?

Nederland is een multiculturele samenleving: van de circa 16 miljoen Nederlanders is ruim 1,6 miljoen niet-westers allochtoon ofwel Nieuwe Nederlander. Dit aandeel zal de komende jaren blijven toenemen. In 2050 heeft 25% van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond. Daarnaast telt Nederland een grote groep burgers afkomstig uit Midden-en Oost-Europa.

Bekijk de onderzoeksmogelijkheden onder Nieuwe Nederlanders.

 

Wat is segmentatie?

Segmentatie of doelgroepanalyse is het onderverdelen van een populatie in verschillende groepen die op relevante aspecten onderscheidend zijn van elkaar. Het doel hiervan is mensen zodanig in te delen dat zij binnen de segmenten zo veel mogelijk op elkaar lijken, terwijl ze per groep zo veel mogelijk van elkaar verschillen.

Traditioneel wordt in segmentatieonderzoek gekeken naar achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht. Door de toegenomen welvaart en individualisering zijn deze kenmerken minder verklarend voor ons gedrag en is het van belang ook te kijken naar dieperliggende waarden en drijfveren. Dankzij segmentatieonderzoek krijg je zicht op de drijfveren van jouw doelgroep, waardoor je deze gerichter kunt aanspreken.

Meer weten over segmentatie? Lees hier hoe segmenteren precies werkt.

 

Wat is Mentality?

Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering.

Met het Mentality™-model groepeert Motivaction mensen naar hun levensinstelling. Nederland kent acht sociale milieus:

 • Traditionele burgerij
 • Moderne burgerij
 • Nieuwe conservatieven
 • Postmaterialisten
 • Postmoderne hedonisten
 • Gemaksgeoriënteerden
 • Opwaarts mobielen
 • Kosmopolieten

Benieuwd tot welk Mentality-milieu jij behoort? Doe de test.

 

Wat is een postmoderne hedonist?

Postmoderne hedonisten zijn de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Ze zijn individualistisch, impulsief en ervaringsgericht. Deze groep bestaat uit meer jongeren en meer hoogopgeleiden.

Meer weten over de postmoderne hedonist? Klik hier.

 

Wat is postmaterialisme?

Postmaterialisten zijn de maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. Ze zijn individualistisch, houden van kunst en cultuur en zijn niet consumptie- en vermaakgericht. Deze groep bestaat uit meer vrouwen en meer hoogopgeleiden.

Meer weten over het postmaterialisme? Lees hier alle kenmerken.

 

Wat is een kosmopoliet?

Kosmopolieten zijn kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten. Ze zijn ambitieus, materialistisch en avontuurlijk. De groep kosmopolieten bestaat uit meer jongeren en meer personen met hoge inkomens.

Benieuwd naar alle kenmerken van de kosmopoliet? Lees ze hier.

 

Wat is traditionele burgerij?

De traditionele burgerij is de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen. Ze zijn nationaal/lokaal georiënteerd, gezin en familie staan centraal in hun leven en ze houden van orde en regelmaat. Onder de traditionele burgers zijn meer vrouwen dan mannen.

Lees hier meer over de traditionele burgerij.

 

Wat is moderne burgerij?

De moderne burgerij is de conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten. Ze houden van zekerheid, regelmatig leven en gezin en familie staan centraal. Ze zijn vaker relatief laagopgeleid.

Meer weten over de moderne burgerij? Klik hier.

 

Wat is een nieuw conservatief?

Nieuwe conservatieven vormen de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt en zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing. Ze willen sociale status beschermen en werk en sociale relaties zijn vaak hiërarchisch. Deze groep bestaat uit meer mannen, ouderen, hoogopgeleiden en hoge inkomens.

Klik hier voor meer informatie over nieuwe conservatieven.

 

Wat is gemaksgeoriënteerd?

Gemaksgeoriënteerden zijn de impulsieve en passieve consumenten die in de eerste plaats streven naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. Ze zijn impulsief, vermaak- en ervaringsgericht en hebben een gezinsideaal. Dit zijn vaker vrouwen en jongeren.

Meer weten over de gemaksgeoriënteerden? Lees hier alle kenmerken.

 

Wat is opwaarts mobiel?

Opwaarts mobielen zijn carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning. Ze staan open voor vernieuwing en verandering, hebben een internationale oriëntatie en zijn materialistisch. Deze groep bestaat uit meer mannen en relatief veel jongeren.

Bekijk hier alle kenmerken van de opwaarts mobiel. 

 

Facebook Twitter LinkedIn