Raadspanels: hoe beleven verschillende typen burgers politieke onderwerpen

"Wat goed is voor het individu en wat goed is voor de samenleving wordt te vaak als tegengesteld gezien."
Lid hoofddirectie ANWB

De ontevredenheid over de samenleving groeit. Burgers hebben het gevoel dat politici hen niet goed vertegenwoordigen. Zij verschillen bovendien steeds meer van elkaar en worden mondiger. Dit uit zich onder meer in afnemende partijtrouw en de opkomst van nieuwe partijen die dichter bij burgers staan. Om voeling te blijven houden met wat er bij burgers leeft en om het vertrouwen in de politiek te herstellen, is het nodig dat politici een permanente dialoog voeren met burgers. Motivaction heeft hiervoor een efficiënt instrument ontwikkeld: het Raadspanel.

 

Wat zijn Raadspanels?

Sinds november 2006 beschikt de gemeenteraad van Almere in -  samenwerking met Motivaction - als eerste raad in Nederland met groot succes over een online burgerpanel. Een raadspanel, dat ook op provinciaal niveau kan worden ingezet, stelt raadsleden en burgers in staat op regelmatige basis met elkaar te communiceren over actuele lokale onderwerpen. Op deze manier wordt kennis uit de stad gehaald en ingebracht in het debat. Voor burgers biedt het de mogelijkheid mee te praten over lokale thema’s en nieuwe issues te agenderen.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Vragen voor het raadspanel kunnen worden aangedragen door raadsleden en via de griffie. Deze vragen worden, geheel in eigen beheer, voorgelegd aan het panel, geanalyseerd en teruggespeeld aan de raad. De antwoorden zijn al binnen enkele dagen beschikbaar. De meningen en ideeën van burgers kunnen worden meegewogen in de debatten en besluitvorming. Motivaction levert de infrastructuur van het raadspanel en adviseert de griffie over panelmanagement en het uitvoeren van onderzoek. Optioneel kunnen de panelleden worden verrijkt met Mentality-milieus of burgerschapsstijlen. Dit levert verdiepend inzicht op in hoe verschillende typen burgers onderwerpen beleven. Het raadspanel geeft de burger daarmee een stem én een gezicht in de gemeentepolitiek.

 

Wat levert het op?

Raadspanels geven burgers een kans betrokken te zijn bij de politiek en mee te praten met politici. Raadsleden houden hierdoor beter voeling met burgers. Het raadspanel verstevigt de band tussen burgers en gekozenen en het democratisch gehalte van de gemeentepolitiek.

Wil je meer weten over raadspanels? Neem dan contact op met Bram van der Lelij.

Facebook Twitter LinkedIn